Nghiệp vụ thống kê

Hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê KH&CN (pdf) Một số nhận xét báo cáo thống kê (pdf) Hỏi đáp chế độ báo cáo thống kê (word)

Số liệu thống kê

Năm 2018 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2018 Nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ năm 2018

Điều tra thống kê KH&CN

Điều tra Tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2019 được thực hiện theo Quyết định số 1335/QĐ-BKHCN ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chế độ báo cáo thống kê KH&CN

Chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (thay thế Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015

Bảng phân loại thống kê KH&CN

Quyết đinh số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 04/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành một số bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ

Hệ thống chỉ tiêu thống kê KH&CN

Danh mục các chỉ tiêu thống kê KH&CN trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia ban hành kèm theo Luật số: 01/2021/QH15